Kalp ameliyatı riski EuroScore2 Parsonnet

Kalp ameliyatı riski hesaplama programı (EuroSCORE II) kullanım kılavuzu:

[1] Yaş

Risk hesaplama formu doldurulurken yaş tamamlanan yıl olarak girilir. Yaş için ağırlıklandırmanın bir kısmı şimdi böbrek yetmezliği risk faktörüne dahil edilmiştir, bu nedenle güvenilir risk tahminleri vermek için tüm risk faktörlerinin girilmesi önemlidir.

EuroSCORE veri tabanında 20.000’den fazla hastadan sadece 21’i 90 yaşın üzerinde idi – bu nedenle risk modeli bu hastalarda doğru olmayabilir. Lütfen puanı yorumlarken klinik takdir yetkisini kullanın. EuroSCORE veri tabanındaki en yaşlı hasta 95 idi – EuroSCORE II bu yaşın üzerindeki hastalarda doğrulanmamıştır.

[2] Böbrek yetmezliği

Cockcroft-Gault formülü kullanılarak hesaplanan kreatinin klirensine göre 3 kategori var. Eski EuroSCORE modelindeki serum kreatinininden farklı olarak, yaş ağırlığının bir kısmı, yaş kreatinin klirensinin bir bileşeni olduğundan, doğrudan bu faktöre dahil edilir. 3 kategori:

a. Diyalizde (serum kreatinin seviyesinden bağımsız olarak).
b. orta derecede bozulmuş böbrek fonksiyonu (50-85 ml / dak).
c. ciddi şekilde bozulmuş böbrek fonksiyonu (<50 ml / dak) diyaliz dışı.

Kreatinin klirensi (ml / dak) = [(140 – yaş (yıl)) x ağırlık (kg) x (kadın ise 0.85)] / [72 x serum kreatinin (mg / dl)].

* Ağırlık (ve kreatinin) doğrudan ana EuroSCORE II hesaplayıcısına dahil edilmemiştir, çünkü EuroSCORE II modelinde kreatinin klirensine katkıda bulunmaları dışında doğrudan risk faktörleri değildir.

[3] Ekstrakardiyak arteriyopati

Aşağıdakilerden biri veya daha fazlası:

a. topallama.
b. karotis oklüzyonu veya >% 50 darlık.
c. arter hastalığı için amputasyon.
d. abdominal aort, ekstremite arterleri veya karotidlere önceden veya planlı müdahale.

[4] Hareket zayıflığı

Kas-iskelet sistemi veya nörolojik fonksiyon bozukluğuna bağlı mobilitenin ciddi şekilde bozulması.

[5] Kronik akciğer hastalığı

Akciğer hastalığı için uzun süreli bronkodilatör veya steroid kullanımı.

[6] Aktif endokardit

Ameliyat sırasında endokardit için hala antibiyotik tedavisi alan hasta.

[7] Kritik preoperatif durum

Ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon veya abort ani ölüm, preoperatif kalp masajı, anestezi odası öncesi preoperatif ventilasyon, preoperatif inotroplar veya IABP, preoperatif akut böbrek yetmezliği (anüri veya oligurya <10ml / saat).

[8] istirahatte CCS sınıf 4 angina

Anjina.

[9] 90 gün içinde yeni MI

Miyokard enfarktüsü.

[10] Pulmoner hipertansiyon

Sistolik pulmoner arter basıncı, şimdi 2 sınıfta.

a. orta: PA sistolik basınç (31-55 mm Hg).
b. şiddetli: PA sistolik basınç (> 55mm Hg).

[11] Aciliyet

Şimdi dört sınıf:

a. Elektif: operasyon için rutin kabul.
b. Acil: mevcut başvuruya müdahale veya ameliyat gerektiren hastalar. Bu hastalar kesin bir prosedür olmadan eve gönderilemez.
c. Acil durum: Operasyon kararından sonraki iş günü başlamadan önce operasyon.
d. Hayati tehlike: ameliyathaneye giderken veya anestezi indüklenmeden önce kardiyopulmoner resüsitasyon (harici kalp masajı) gerektiren hastalar. Bu, anestezi indüksiyonunu takiben kardiyopulmoner resüsitasyon içermez.

[12] Müdahalenin ağırlığı – kalp için büyük müdahaleler;

a. CABG
b. kapak tamir veya değiştirme
c. aort parçasının değiştirilmesi
d. yapısal bir kusurun tamiri
e. mazeprosedürü
f. kalp tümörünün rezeksiyonu

Kalp ameliyatı riski hesaplama programı (EuroSCORE II):

Önceki aditif ve lojistik EuroSCORE modelleri güncel değil. Yeni verilerden yeni bir model hazırlanmış ve 2011 Lizbon’da düzenlenen EACTS toplantısında başlatılmıştır. Model EuroSCORE II olarak adlandırılıyor – bu çevrimiçi hesap makinesi bu yeni modeli kullanacak şekilde güncellendi.

EuroSCORE II Referansları:

a. Roques F, Nashef SA, Michel P, Gauducheau E, de Vincentiis C, Baudet E, Cortina J, David M, Faichney A, Gabrielle F, Gams E, Harjula A, Jones MT, Pintor PP, Salamon R, Thulin L. Risk factors and outcome in European cardiac surgery: analysis of the EuroSCORE multinational database of 19030 patients. Eur J Cardiothorac Surg. 1999 Jun;15(6):816-22; discussion 822-3.

b. Roques F, Michel P, Goldstone AR, Nashef SA. The logistic EuroSCORE. Eur Heart J. 2003 May;24(9):882-3

c. The manuscript which supports the new model is being submitted for publication. The new model has been validated by the EuroSCORE Project Group and awaits validation by users worldwide. It was presented at EACTS in Lisbon on 3rd October 2011.

Kalp ameliyatı riski hesaplama programı (EuroSCORE II):

 

Kalp ameliyatı riski hesaplama (Euroscore – Parsonnet)

Lütfen Dikkat! Kalp ameliyatı riski (Euroscore – Parsonnet) (Lojistik Risk Değerlendirmesi) skorlama programını kullanırken, aynı anda 2 farklı Risk Puanı hesaplarsınız.

Euroscore – Parsonnet Risk Değerlendirmesi puanları; en soldaki sütunda belirtildiği gibi farklı değişkenler kullanmaktadır.

Lütfen kalp ameliyatı riski hesaplama programına devam ederken buna dikkat edin!

Nashef SAM ve arkadaşları; Avrupa kalp ameliyatı risk değerlendirmesi sistemi (EuroSCORE). Avrupa Kalp-Göğüs Cerrahisi Dergisi 1999; 16: 9-13. Parsonnet V ve arkadaşları; Edinilmiş erişkin kalp hastalığında ameliyat sonuçların değerlendirilmesi için riskin tekdüze tabakalandırılma yöntemi. Circulation. 1989; 79: I 3-12

Açık kalp cerrahisi ameliyatlarında kullanılan risk değerlendirmesi programları, ameliyatı yapacak olan cerrahi ekibe operasyon öncesi morbidite ve mortalite oranlarını bilme ve bu durumu göz önüne alabilme şansını sağlar. Bu önemli neden kalp cerrahisinde risk skorlama sistemi kullanılması ihtiyacını doğurmuştur.

Risk değerlendirmesi sağlık standartlarının incelenmesi ile başlamıştır.

Kalp cerrahisinde kullanılan ilk skorlama sistemi, 1989 yılında yayınlanan ve uygulamaya giren Parsonnet skorlama sistemidir.

EuroSCORE risk skorlama sistemi ise 19030 hastada prospektif olarak yapılan ve beklenen mortalite için geliştirilmiş en yeni risk skorlama sistemi olup sonuçları 1999 yılında yayınlanmıştır. Bu tarihten bu yana da uygulanmaktadır.

Kalp ameliyatı riski hesaplama (Euroscore – Parsonnet):

 

Referanslar:

1. Arteriyel kan gazı analizi yorumlama

2. Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet

3. Kalp damar hastalığı riski ACC, AHA 2013

4. Kalp dışı cerrahi sonrası pnömoni riski

5. Kalp atışı ölçme, nabız hızı Taşikardi

6. Kan basıncı nedir? Tansiyon sebepleri!

7. Hipertansiyon nedir, Yüksek tansiyon tedavisi

8. Kan kaybı & Transfüzyon hesaplama

9. Atriyal fibrilasyonda inme ölüm risk skoru

10. Çocuk mortalite riski skorlama PRISM

11. Çocuk travma skoru hesaplama PTS

12. PubMed Medline Türkçe makale yayın arama

13. Çocuk için TPN Hesaplama » İLK ve TEK

14. Çocuk Acil Tedavi Dozu Hesabı

15. Assessment of the initial and modified Parsonnet score in mortality prediction of the patients operated in the Sarajevo heart center

16. Application of the Parsonnet scoring system for a Canadian cardiac surgery program

 

Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet
Kalp ameliyatı riski EuroScore 2, Parsonnet