İnme ve (İnme veya Ölüm) için Atriyal Fibrilasyon Risk Skoru

İnme ve (inme veya ölüm) için atriyal fibrilasyon risk skoru puanlama sistemi (Framingham kalp çalışmasından); romatizmal mitral darlığı olan, warfarin kullanımı olan veya AF ortamında önceki inme / TIA öyküsü mevcut olan hastalar için geçerli değildir.

Atriyal fibrilasyon (AF) günümüzde sık gözlenen kalıcı ritim bozuklukların en sık olanlarından biri olmasına rağmen, hastalığın prevalansı, risk faktörlerinin sıklığı, uygulanan pıhtı önler tedavinin başarısı noktasında sahip olduğumuz veriler yeterli değildir.

Atriyal fibrilasyon (AF) genel popülasyonun %1-2’sinde görülen, en yaygın rastlanan sürekli kardiyak aritmidir. Altı milyondan fazlaAvrupalı insan bu aritmiden şikayetçidir ve hastalığın prevalansının popülasyonun yaşlanması ile gelecek 50 yılda en az iki katına çıkmasıbeklenmektedir.

Puanlama sisteminin skoru, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan bireyler için riski hafife alabilir. Normalden daha düşük bir risk skoru gösterebilir.

Bu sayfada yer alan denklem tabanlı risk skoru; özellikle nadir karakteristik kombinasyonları olan hastalar için, ilgili manuskript’te yer alan, nokta bazlı risk skorundan farklı olabilir ve daha farklı sonuçlar verebilir.

İnme skoru için kullanılan değişkenler; cinsiyet, yaş, kan basıncı (tansiyon), diyabet (şeker hastalığı) ve önceki inme / TIA hikayesiyken; inme / ölüm skoru için cinsiyet ve önceki inme / TİA dışındaki tüm değişkenler aynen kullanılır.

Bu sayfada kullanılan tüm fonksiyonlar ve programlar, Ralph B. D’Agostino, Boston Üniversitesi’nden Lisa M. Sullivan ve Joseph M. Massaro ve The Framingham Heart Study tarafından tanımlanmıştır. JAMA. 2003, 290: 1049-1056.

İnme ve (İnme veya Ölüm) için Atriyal Fibrilasyon Risk Skoru:


İnme ve (İnme veya Ölüm) için Atriyal Fibrilasyon Risk Skoru