Toxoplasmozis

Etyoloji ve Epidemioloji
T. Gondi intrasellüler protozoon’dur. İnfeksiöz oositi içeren kedi feçesinden fekal-oral yol ile bulaşır. Bulaşma aynı zamanda iyi pişirilmemiş etlerin yenilmesi ile olabilir.

Hamile bayanlarda akut enfeksiyon esnasında transplesantal olarak fetusa bulaşabilir.

Klinik Bulgular
Kazanılmış hastalık genelde asemptomatiktir. Semptomatik enfeksiyon hastalığa maruz kaldıktan 7 gün sonra ortaya çıkabilir. Mononükleosise benzer sendrom kanda gözlenir ancak heterofil antikor testi negatif’tir. Lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.

İmmün suprese hastalarda dissemine enfeksiyon kalbi, akciğerleri ve beyini tutabilir. Etkilenmiş infantlarda ateş, döküntü, peteşi, hepatosplenomegali, hidrosefali, mikrosefali, korioretinit, trombositopeni, hiperbilirubinemi ve serebral kalsifikasyonlar gözlenir. Hastalarda yıllar sonra mental retardasyon ve diğer nörolojik bulgular gözlenebilir.

Tanı
Seri serolojik değerlendirme tanı için en yaygın yaklaşım’dır.

Tedavi
Pyrimethamine ve sülfadiazin, folinik asit ile birlikte tedavide kullanılabilir.

Bu tedavi şekli hastalığın uzun dönem risklerini azaltmakta ve sekellerin engellenmesinde etkilidir.