Sifiliz – Trepenoma Pallidum

Etyoloji ve Epidemioloji
Spiroket olan Trepenoma pallidum ile meydana gelir. Pediatristler 2 tip sifilize rastlar’lar. Kazanılmış sifiliz ve konjenital sifiliz. Kazanılmış sifiliz seksüel ilişki ile bulaşır. Konjenital sifiliz annede spiroketemi oluşması sonucu gebeliğin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Özellikle 3. trimestr’de.

Klinik Bulgular
Kazanılmış Sifiliz
Üç farklı fazı vardır. İlk evre seksüel teması izleyen 3-6 hafta içinde meydana gelir. Ağrısız ülsere lezyon ile karakterizedir (şankr). Bu lezyon kendiliğinden iyileşebilir veya tedavi edilmezse sekonder sifilize dönebilir. Sekonder sifiliz grip benzeri hastalık bulguları ve eritamatöz döküntü ile karakterize’dir. Döküntü gövdede ve ekstremitelerde başlar, daha sonra el ve ayak tabanlarında belirginleşir. Siğil benzeri lezyonlar (condylama latum ) ıslak nemli bölgelerde gözlenebilir. Hastalığın seyri sırasında menejit, hepatit ve glomerülonefrit gelişebilir. Tedavisiz bırakılan hastalar latent sifiliz denen asemptomatik evreye girerler. Bu dönemde hastalık yavaş ilerler. Herhangi bir organ sistemini tutabilir (S.S.S ve kalp tutulumu dahil).

Konjenital Sifiliz
Spiroketlerin plesantadan fetusa geçişi sonucu meydana gelir. Çoğu konjenital kazanılmış enfeksiyonlarda olduğu gibi ortak bulgular ve semptomlar hiperbilirubinemi, trombositopeni, anemi, hepatosplenomegali, sarılık ve döküntü’dür. Fizik muayenede müköz membranlarda condylama lata benzeri lezyonlar görülür. Bol miktarda kan bulaşmış nazal salgılara rastlanır. Bu salgılarda bol miktarda trepanoma bulunur. Dental anormalliklerin radyolojik bulguları (Hutchinson dişleri) ve diffüz osteokondrit (özellikle uzun kemiklerin metafizinde) görülebilir.

Tanı
T. Pallidum invitro olarak üretilemediği için tanıda serolojik testler kullanılır. Serolojik testler 2 kategoriye ayrılır:
1. Nonspesifik testler: Nontropenomal tarama testleri (örn. VDRL, RPR )
2. Spesifik antitropenamal antikor testleri (örn. TPI, MHA-TP ve FTA-BS).

Her iki kategorideki antikorlar plesantayı geçebilir, neonatal tanıyı geciktirebilir. Eğer annede özel serolojik testler (+) ise konjenital enfeksiyon tanısı konur ve tedavi edilir. İnfantın kantitatif VDRL titreleri anneninki kadar yüksek veya ondan daha yüksek ise tedavi uygulanır.

Tedavi
Primer, sekonder veya erken latent sifiliz tek doz Benzatin Penisilin ile tedavi edilir. Geç latent sifiliz tedavisinde haftada 3 doz Benzatin Penisilin uygulanır. Tersier sifiliz veya konjenital sifiliz 10-14 gün intravenöz veya intramusküler penisilin ile tedavi edilir.