Kasık Fıtığı (İnguinal Herni)

Kasık Fıtığı (İnguinal Herni); batın içi organlardan biri veya birkaçı duvarın konjenital veya edinsel zayıf bir yerinden çoğu kez pariyetal peritonuda önüne katarak cilt altına veya komşu boşluklardan birine geçmesine denir.

Bu genel tanımda kasık fıtıkları bulunduğu lokalizasyona ve tipe göre değişik adlarla adlandırılırlar. İndirekt inguinal herni %56, direkt inguinal herni %22, femoral herni %6,Ventral veya insizyonel herni %1, Umblikal herni %3 ,özefageal-hiatus %1 , diğer %2 görülür.
Kasık bölgesi fıtıklarının %86’sı erkeklerde, femoral fıtıkların %84’ü kadınlarda görülür.

Etiyoloji:
Heredite, kollajen sentezinin azalması, yaşlılık veya ileri derecede zayıflama, şişmanlık, ağır kaldırma, sürekli öksürük, kabızlık, idrar güçlüğü, asit, gebelik, karın urları gibi batın içi basıncı arttıran koşullar kasık fıtığını hazırlayıcı faktörler arasında yer alır.

Klinik Belirtiler:
Kasık fıtığı’nda inguinal bölgede fizik aktivite ile artan künt vasıflı ağrı en sık yakınmadır. Ağrı sabahları yoktur ya daha hafiftir. Günlük aktivite ile akşama doğru şiddetlenir.

Kasık fıtığı olan bazı hastalar ağrı ile birlikte kasıkta giderek belirginleşen kitle. Bazen ilioinguinal sinir trasesi boyunca testis ve ender olarak lomber bölgede ağrı ve uyuşukluk hissi.
Kasık fıtığı (İnguinal herni)
İNGUİNAL HERNİLERİN SINIFLANDIRILMASI:
NYHUS SINIFLAMASI:
Tip 1: İndirekt inguinal hernilerde internal abdominal halka, konfigürasyon ve strüktür normal boyuttadır. Bu duruma bebeklerde, çocuklarda ve genç erişkinlerde rastlanır.Hesselbach üçgeni normaldir, sınırlar bellidir. Herni kesesi internal halka ile inguinal kanalın ortasına kadar olan bölgede yer alır.

Tip 2: Tip 2’de bulunan indirekt inguinal hernilerde internal halka genişlemiş ve bozulmuştur.İnguinal kanal tabanı normaldir.Herni kesesi scrotuma inmemiştir fakat bütün kanalı doldurmuştur.

Tip 3: Tip 3 herniler üç alt tipe ayrılır; direkt, indirekt ve femoral.
Tip 3A: Direkt inguinal hernilerde
Tip 3B: İndirekt inguinal hernilerde halka genişlemiş, dilate olmuş ve mediale doğru yayılmıştır.pantalon herniler bu guruptadır.
Tip 3C : Femoral herniler

Tip 4: Nüks fıtıklar

Biz de kasık fıtığının ameliyatla tedavisinde (makalenin yazarı / Op. Dr. Yavuz Savaş KOCA) bu sınıflandırmayı tercih etmekteyiz.

İNGUİNAL HERNİLERİN TİPLERİ (Kasık Fıtıkları):
• Direkt inguinal herni
• İndirekt inguinal herni
• Eksternal supravezikal herni
• Femoral herni

İnguinal Herni Ameliyatı:
1. Açık Onarım Yöntemleri:
A) Anterior yaklaşım ile onarım:
• Bassini onarımı
• Marcy tekniği ile onarım
• Mc Vay onarımı
• Shouldice onarımı
• Lichtenstein onarımı
• Rutkow onarımı

B) Posterior yaklaşım ile onarım:
Posterior preperitoneal onarım

2. Laparo-endoskopik ameliyatları yöntemleri:
A) İntraabdominal:
• TAPP ( Transabdominal preperitoneal) onarımı
• Transabdominal intraperitoneal onarım
a. İntraperitoneal onlay mesh (IPOM) onarımı
b. İntraperitoneal lateral sütür ile onarım

B) Extraperitoneal:
Total extraabdominal preperitoneal (TEP) onarım