' Pediatrik Onkoloji '

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 01:58 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

• Gerçek malignensi olmayıp histiyositlerin reaktif proliferasyonu sonucu gelişir. En sık 1-4 yaşlarında görülür. Viral bir infeksiyon nedeniyle langerhans hücreleri proliferasyona uğrayarak normalde olmamaları gereken yerlerde birikmekte, sitokin ve PG’lerin aşırı üretimi nedeniyle doku hasarı oluşmaktadır. • Lezyonlarda langerhans hücrelerinin özelliklerini taşıyan ve yüzeylerinde Birbeck granülleri içeren monositer hücre infiltrasyonu bulunur. En fazla kemik, Kİ, […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:17 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

• Embriyonik retinal hücrelerden köken alan nöroektodermal bir malignensidir. Erken çocukluk dönemi tümörüdür, %90 5 yaş altında görülür. • Retinoblastom %30 vakada bilateraldir ve OD geçiş gösterir. Kalıtsal geçiş özelliği en fazla olan tümördür. Tek taraflı olanlarda kalıtsal geçiş özelliği daha azdır. Retinoblastomlu hastalarda 13. kromozomda delesyon saptanmıştır. Retinoblastomla beraber en sık görülen malignite osteosarkom’dur. […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:44 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

• Genellikle adolesan dönemde sık görülür, ortalama görülme yaşı 15’dir. Kemiğin büyüme hızı ile osteosarkomun görülme sıklığı arasında ilişki vardır. Ailesel olma özelliği vardır. • En sık uzun kemiklerin metafizyel uçlarından çıkar. En fazla distal femur, proksimal humerus ve proksimal tibiada görülür. • Osteosarkom’un en sık görülen tipi osteoid üreten osteoid osteosarkom’dur. • Bilateral retinoblastomu […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:48 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

En sık görülen yumuşak doku tümörüdür. Erkeklerde sık görülür. En sık 10 yaş altında görülür. • 10 yaş altında tümör genellikle baş-boyun ve genitoüriner lokalizasyondadır. • 10 yaş üstünde ekstremite, gövde veya paratestiküler tümör sık görülür. En sık baş boyun bölgesinde daha az sıklkla genitoüriner sistem, ekstremiteler ve orbitada görülür. Rabdomyosarkomlarda yerlerşim yerleri: • %25 […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:05 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

• Çocuklarda karaciğer tümörlerinin %50-60’ı malign yapıdadır. Bunların %65’ini Hepatoblastom oluşturmaktadır. Etyoloji (Nelson 2007 bilgisi): Hepatoblastom: >>   Beckwith Wiedeman sendromu >>   Familial adenomatozis polipozis koli sendromu >>   SGA doğum Hepatoselüler Karsinom (HCC) : >>   Sıklıkla HBV ve daha az olarak HCV ile ilişkili >>   Ayrıca Tirozinemi tip 1, Galaktozemi, Von Gierke hastalığı, Alfa […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:00 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

• Nöroblastomdan sonra en sık görülen 2. abdominal tümördür. En sık 2-5 yaşlar arası görülür. Böbrekten köken alır. Beckwith-Wideman sendromu, DRASH ve WAGR sendromu ile beraber olabilir. • DRASH Sendromu: Wilm’s tümörü, nefropati, erkek psödohermafroditizm • WAGR Sendromu: Wilm’s tümörü, aniridi, genitoüriner anomali, mental gerilik • Beckwith-Wiedeman Sendromu: Organomegali, hipoglisemi, makroglossi, omfalosel, solid tm (Wilm’s […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:07 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

Çocukluk çağının SSS dışında en sık görülen solid tümörüdür ve infant döneminde görülen malignitelerin %50’sini oluşturur. Nöral krestten köken alır. Erkeklerde kızlardan daha fazla görülür. Sıklıkla 2 yaş altı görülür. Ailesel özelliği vardır, 1. kromozomda delesyon (1p del) ve N-myc gen amplifikasyonu vardır. Hastalığın ganglion hücrelerinden oluşan selim tipine ganglionöroma, immatür blastlardan oluşan tipine nöroblastom […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:12 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

SSS tümörlerinin çocukluk çağındaki sıklığı ortalama 2-3/100000’dir ve çocukluk çağının en sık görülen solid tümörleridir. MSS tümörleri Avrupa ve ABD’de lösemilerden sonra 2. sıklıkta görülürken ülkemizde ise lösemi ve lenfomalardan sonra 3. sırayı almaktadır. Çocukluk çağı MSS tümörlerinde yerleşim yerleri, yaş ve sıklıkları (Nelson 2007 bilgisi): Yerleşim yerleri: *  %43.2 (EN SIK) infratentorial *  %40.9 […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:19 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

Hodgkin Lenfoma (HL) Çocuklarda erkeklerde sıktır. Hodgkin hastalığı lenfoid dokunun T-hücresinin olduğu bölgeden çıkar. Hastalığın histolojik özelliği, Reed-Stenberg hücreleri (RSH)’nin  bulundurmasıdır. Hodgkin Lenfomada Yeni Sınıflama (Nelson 2007 bilgisi): 1. Nodüler Lenfosit predominant tip: Prognozun en iyi olduğu tip. 2. Lenfositten zengin tip: Popkorn hücreler var. 3. Nodüler sklerozan tip: En sık görülen tip. Genç bayanlarda […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 12:30 PM | Kategori: Pediatrik Onkoloji

*Lösemiler çocukluk çağının en sık görülen malignensileridir. Çocukluk çağı lösemilerin % 97’si akut lösemi, akut lösemilerin de %80-85’i ALL’dir. Kemik iliği incelemesinde hücrelerin minimum %25’nin blast olması lösemi tanısı koydurur. En sık 4 yaş civarınca görülür. Çocukluk Çağı Lösemileri İçin Risk Faktörleri (Nelson 2007 bilgisi) Genetik: ð Down Sendromu ð Fanconi Anemisi ð Bloom sendromu […]

Sayfa 1 - 3123