Amebiasis

Etyoloji ve Epidemioloji
Entamobea histolytica insandan insana kontamine su ve yiyecekler yoluyla kist formu ile bulaşan protozon hastalığıdır.

Bütün dünyada kötü sanitasyon koşullarının olduğu bölgelerde yaygın’dır.

Klinik Bulgular
Vakaların çoğu asemptomatiktir. Hastalık amip ile kolonize olanların % 10 ’undan daha azında meydana gelir. Amip bağırsak mukozasını invaze ederek, karakteristik ülserlere yol açar.

Klinik bulguları ateş, kramp tarzında karın ağrıları, ishaldir. Feçes kan veya sümük içerebilir. Hastalık günler veya haftalar sürebilir ve tekrarlayabilir.

Hepatik amebiasis sistemik hastalığın en yaygın formudur ve enfekte olan insanların % 1’ inde gözlenir. Bulguları karaciğer ağrısı, distansiyon ve ateştir.

Tanı
Bağırsak hastalığının tanısı gaytada organizmanın gösterilmesi veya doku biopsisi esasına dayanır.

Karaciğer absesine tanı koymak için ultrason veya CT kullanılmasına gerek duyulabilir, çünkü gayta incelenmesi genelde amip yönünden negatif’dir.

Tedavi
Metranidazol semptomatik hastalığın tanısında kullanılmaktadır.

İntraluminal organizmaların tedavisinde Diloxanide kullanılabilir.